Je dobÅ™e, že téma elektrosmog, stále ÄastÄ›ji vyvolává obavy veÅ™ejnosti, která jej vnímá jako obrovskou zátěž životního prostÅ™edí, jehož jsou souÄástí. Tempo růstu elektromagnetického pole ve dvacátém prvním století je opravdu alarmující, pÅ™edevším v souvislosti s rozvojem bezdrátových informaÄních technologií. Jedná se jak o mobilní sítÄ›, bezdrátové sítÄ› Wi-Fi, mikrovlnné sítÄ› a další. Naplno běží digitální vysílání televize a rozhlasu. Dá se říci, že můžeme hovoÅ™it o takzvané mobilní revoluci. Do povÄ›domí i obyÄejných lidí se dostává termín elektrosmog, který bychom mohli pÅ™eložit jako neionizující záření, které je o to záludnÄ›jší, že i když ho nevidíme a necítíme, na vÅ¡echny z nás působí, a to negativnÄ›.

Myslete na své zdraví

Nemusíte být žádnými odpůrci informaÄních technologií, ani ekologickými aktivisty, pÅ™esto by vás mÄ›lo znepokojovat stále vÄ›tší zneÄiÅ¡tÄ›ní životního prostÅ™edí elektromagnetickým vysokofrekvenÄním zářením. Abyste zabránili jeho negativnímu vlivu na váš organismus, doporuÄujeme vám pořídit si BioProtect 400, který bude fungovat jako stoprocentní ochrana pÅ™ed elektrosmogem až do okruhu ÄtyÅ™ set metrů.